Đang tải...
Tư Vấn 1
0867812366 (Học ôtô - Cô Nhung)
Tư Vấn 2
0918374647 (Học xe máy A1 - Cô Chiến)
Tư Vấn 1
0867812366 (Học ôtô - Cô Nhung)
Tư Vấn 2
0918374647 (Học xe máy A1 - Cô Chiến)

Quy chế tuyển sinh

QUY CHẾ

Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp
­­­­­­­­­­­­(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/QĐ-TCĐTH ngày 31/12/2021
của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng)

___________________
Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tuyển sinh trình độ sơ cấp của Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng;
2. Quy chế này quy định gồm: Thời gian, đối tượng, ngành nghề, hình thức tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ sơ cấp; thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh (HĐTS); triệu tập học sinh trúng tuyển, kiểm tra kết quả xét tuyển, hồ sơ của học sinh trúng tuyển; quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng, HĐTS; chế độ khen thưởng, kỷ luật, chế độ lưu trữ và báo cáo kịp thời kết quả tuyển sinh cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 2. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh
1.Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh liên tục trong năm.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học lái xe ôtô hạng B1.1, B2: đủ 18 tuổi
- Học lái xe ô tô hạng C: đủ 21 tuổi
- Học lái xe ô tô hạng D: đủ 24 tuổi và đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và làm việc;
- Không trong thời gian bị truy tố hoặc thi hành án hình sự.
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
Điều 3: Số lượng, ngành nghề tuyển sinh và thời gian đào tạo:
1. Số lượng tuyển sinh:
+ Trình độ Sơ cấp là 4.000 học sinh.
+ Đào tạo thường xuyên là 300 học sinh.
2. Ngành nghề tuyển sinh và thời gian đào tạo:
a. Ngành nghề đào tạo
 
TT Mã ngành/nghề Tên nghề Trình độ
Sơ cấp Thường xuyên
1   Lái xe ô tô hạng B11, B2, C x  
2   Lái xe ô tô hạng B2 lên D   x
3   Lái xe ô tô hạng C lên D   x
 
b. Thời gian đào tạo: từ 02 đến dưới 05 tháng
Điều 4. Chính sách ưu tiên: áp dụng cho các đối tượng sau:
1. Con Liệt sỹ;
2. Con Thương binh;
3. Con Bệnh binh;
4. Con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
5. Con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
6. Học sinh Mồ côi (quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ -CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội)
7. Con của người có công với cách mạng quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
8. Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
9. Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
10. Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;
Điều 5. Thủ tục, hồ sơ đăng ký dự tuyển
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:
- 01 Bản photocoppy CMND hoặc Thẻ căn cước CD (không cần công chứng).
- 01 Giấy khám sức khỏe đủ điều kiện lái xe hạng tương ứng (Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế các quận, huyện và tương đương trở lên cấp).
- 01 Đơn đề nghị học, thi lấy GPLX (theo mẫu).
- 01 Hợp đồng đào tạo (theo mẫu).
- 06 tấm hình 3x4 cm.
- Bản sao hợp lệ và bản gốc Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS (Đối với hạng D);
2. Thủ tục đăng ký nhập học:
- Thí sinh nhận và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đào tạo của Nhà trường hoặc nộp tại các địa điểm liên kết (theo Thông báo tuyển sinh );
- Đăng kí trực tiếp (online) trên trang thông tin điện tử của Nhà trường có địa chỉ tại: http://hoclaixedinhtienhoang.vn ;
 Điều 7. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và Quyền hạn của HĐTS
1. Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và bộ phận giúp việc cho HĐTS để điều hành và thực hiện mọi công việc có liên quan đến công tác tuyển sinh của Nhà trường. HĐTS họp định kỳ quý/lần để xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp tuyên truyền tuyển sinh.
2. Thành phần của HĐTS của trường gồm:
 a) Chủ tịch: Hiệu trưởng;
 b) Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng;
 c) Ủy viên thư ký: Trưởng phòng  Đào tạo;
 e) Các uỷ viên: Các ông, bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, giáo viên; Bí thư đoàn thanh niên, cán bộ y tế.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS:
a) Tổ chức triển khai các phương án tuyên truyền tuyển sinh;
b) Xét duyệt và công bố học sinh trúng tuyển, triệu tập học sinh trúng tuyển đến nhập học;
c) Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;
d) Thu và sử dụng lệ phí theo quy định;
e) Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
g) Tổ chức thực hiện phần mềm tuyển sinh của trường; Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS:
a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền tuyển sinh của trường;
b) Báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tuyển sinh của trường;
c) Thành lập các ban giúp việc cho HĐTS trường để triển khai công tác tuyển sinh: Cơ cấu, số lượng, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các ban giúp việc của HĐTS do Chủ tịch HĐTS trường quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS. Các Ban chuyên môn của trường được thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh do Hiệu trưởng ban hành và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.
 5. Phó Chủ tịch HĐTS thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch HĐTS phân công và thay mặt Chủ tịch HĐTS giải quyết công việc khi Chủ tịch HĐTS uỷ quyền.
Điều 8. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS
 1. Thành phần Ban thư ký HĐTS, gồm có:
 a. Trưởng ban: Trưởng phòng Đào tạo - Trưởng ban tuyển sinh;
 b. Các ủy viên gồm các cán bộ Ban Tuyển sinh, Cán bộ Phòng Đào tạo.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS:
 a) Tổ chức phối hợp với các trường THCS, THPT, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, phường xã trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để triển khai công tác tuyên truyền tuyển sinh;
 b) Tổ chức cấp, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế này;
 c) Nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển vào phần mềm quản lý đào tạo của Trường;
 d) Cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh;
 e) Dự kiến phương án trúng tuyển, trình HĐTS quyết định;
 g) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển;
 h) Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển;
 i) Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này;
 k) Được quyền đề xuất với Hiệu trưởng, chủ tịch HĐTS để thay đổi các nội dung trong Quy chế tuyển sinh của trường cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm tuyển sinh;
 f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTS giao.
Điều 9. Xét tuyển
1. Thí sinh có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ sơ cấp được xét tuyển vào Trường.
 2. Hội đồng tuyển sinh nhà trường tiến hành xét tuyển theo trình tự sau đây:
a. Nhận hồ sơ dự tuyển, phân loại hồ sơ dự tuyển theo ngành nghề; căn cứ vào các nội dung sau:
- Chỉ tiêu đào tạo được giao;
- Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển;
- Xét đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này;
- Xét hồ sơ dự tuyển theo Điều 6.
b. Nhập dữ liệu của thí sinh và tổng hợp dữ liệu theo tiêu chí xét tuyển;
c. Kiểm dò kết quả dữ liệu sau khi đã tổng hợp;
d. Thống kê kết quả dữ liệu đã được tổng hợp;
3. Lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Chủ tịch HĐTS ra quyết định.
Điều 10. Triệu tập thí sinh trúng tuyển
1.1 Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh là người trực tiếp xét duyệt  và ký quyết định khai giảng khóa học.
2.2. Thí sinh trúng tuyển vào trường cần nộp đầy đủ học phí và lệ phí theo quy định.
Điều 11. Trách nhiệm của thí sinh
1. Khai chính xác thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển (ĐKDT), nộp đủ hồ sơ, học phí và lệ phí về Trường theo thời gian quy định.
2. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ nhập học. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển hoặc có sự sai lệch thông tin trong hồ sơ nhập học.
3. Có trách nhiệm phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm Quy chế tuyển sinh để HĐTS xử lý kịp thời.
Điều 12. Kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển
Sau 03 ngày kể từ ngày thí sinh đến trường nhập học, HĐTS sẽ tiến hành kiểm tra kết quả xét tuyển của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trường ở tất cả các khâu, đồng thời kiểm tra, đối chiếu với bản chính các loại giấy tờ của thí sinh. Nếu phát hiện thấy các trường hợp hồ sơ giả mạo hoặc các trường hợp nghi vấn, cần lập biên bản theo quy định đề nghị Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐTS có biện pháp xác minh, xử lý.
Chương III
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 13. Khen thưởng
1. Người có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trường khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và quy chế của nhà trường.
2. Tiền thưởng theo qui định hiện hành.
Điều 14. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm
Người tham gia công tác tuyên truyền tuyển sinh có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 và Điều 11 của Quy chế này (bị phát hiện trong khi thi hành nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh). Nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định tại Luật viên chức và Luật cán bộ, công chức; các văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chương IV
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ
Điều 15. Chế độ báo cáo
Định kỳ quý, 6 tháng, 01 năm, Trường gửi báo cáo kết quả tuyển sinh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
Điều 16. Lưu trữ 
Tất cả các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh phòng Đào tạo bảo quản và lưu trữ trong suốt khóa đào tạo theo quy định của Pháp lệnh Lưu trữ.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Điều 17Hiệu lực thi hành
 1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
 2. Bãi bỏ các quy định trong các văn bản khác trái với quy định tại Quy chế này Quy định về công tác tuyên truyền tuyển sinh.
Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 Hội đồng tuyển sinh, các phòng, khoa, tổ môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần liên hệ trực tiếp về phòng Đào tạo Nhà trường để giải quyết hoặc đề nghị Hiệu trưởng bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
 
Scroll To Top