Đang tải...
Tư Vấn 1
0867812366 (Học ôtô - Cô Nhung)
Tư Vấn 2
0918374647 (Học xe máy A1 - Cô Chiến)
Tư Vấn 1
0867812366 (Học ôtô - Cô Nhung)
Tư Vấn 2
0918374647 (Học xe máy A1 - Cô Chiến)

Quy chế hoạt động

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-TCĐTH ngày 31/12/2021
của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng)
­­­­­­­­­­­­___________________
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng.
Điều 2. Địa vị pháp lý của Trường
1. Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
2. Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có quyền tự chủ và có trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.
3. Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng hoạt động theo quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp, pháp luật giáo dục, theo Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định của pháp luật có liên quan.
4. Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng là trường Trung cấp tư thục trực thuộc Công ty Cổ phần Đinh Thuận.
Điều 3. Quản lý nhà nước đối với Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng.
Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Công ty Cổ phần Đinh Thuận.

 
Chương II
MỤC TIÊU SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG
 
Điều 4. Mục tiêu và sứ mạng của Trường.
1. Mục tiêu.
Xây dựng Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng trở thành trường đào tạo kỹ năng nghề chất lượng cao, có uy tín và thương hiệu trong nước, hướng tới xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển kinh tế của địa phương, trong nước, khu vực và quốc tế.
2. Sứ mạng.
Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng là cơ sở đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, trong nước và quốc tế. Là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, giúp người học đạt được mục tiêu nghề nghiệp và có cơ hội học tập suốt đời.
 
Chương III
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG
 
Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 23 của Luật giáo dục nghề nghiệp, quy định của pháp luật có liên quan và các quy định sau đây:
Điều 5. Nhiệm vụ
1. Tổ chức chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Tổ chức biên soạn, xây dựng hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện  các chương trình, giáo trình đào tạo, học liệu đối với từng ngành nghề đào tạo của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi bằng, chứng chỉ; quản lý, cấp phát, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
5. Quản lý người học, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và các hoạt động giáo dục toàn diện khác cho người học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
6. Tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, việc làm cho người học và tổ cwhsc hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và các chính sách khác theo quy định của pháp luật;
8. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động của trường đảm bảo đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;
9. Cử hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động của trường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;
10. Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp; tổ chức cho đội ngũ nhà giáo, người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người học theo quy định của pháp luật;
11. Phối hợp với trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên để tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh vào học các trình độ của giáo dục nghề nghiệp;
12. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương;
13. Thực hiện dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn giảng dạy, tư vấn nghề nghiệp và hướng nghiệp cho người học. Có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý và người lao động của nhà trường;
14. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính, tài sản của trường theo quy định của pháp luật;
15. Cung cấp dữ liệu về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường để xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quyền hạn
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động:
2. Tổ chức đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
3. Liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm khai thác, huy động các nguồn lực xã hội trong thực hiện các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo chịu trách nhiệm cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học;
4. Liên kết, phối hợp với trường cao đẳng tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ sơ cấp, trình độ Trung cấp lên trình độ cao đẳng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
5. Liên kết, phối hợp với cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học và đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành;
6. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tài liệu, học liệu giảng dạy; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo;
7. Tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành;
8. Thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật;
9. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường và bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ quản lý;
10. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội;
11. Tổ chức hoạt động phát triển, đánh giá kỹ năng nghề theo quy định của Chính phủ;
12. Tổ chức hoạt động kiêm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ;
13. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ và dịch vụ để đầu tư Xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo, bỗ sung nguồn tài chính của trường và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật;
14. Huy động, nhận tài trợ, quản lý và sử dụng nguồn huy động, tài trợ theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động của trường:
15. Quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản; quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định của pháp luật;
16. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được tham gia đầu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật;
17. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình
Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, quy định của pháp luật có liên quan và các quy định sau đây:
1. Quyền tự chủ về hoạt động chuyên môn
a. Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của trường;
b. Xác định, công bố phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh; quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo, hình thức đào tạo; quyết định việc liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; quyết định việc đào tạo liên thông trình độ sơ cấp, trình độ Trung cấp; tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; In phôi văn bằng, chứng chỉ, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
c. Linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm các ngành, nghề đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bồ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ;
d. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường, bảo đảm chất lượng đào tạo của trường;
e. Lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đề kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường:
f. Thực hiện các quyền tự chủ khác về chuyên môn theo quy định của pháp luật.
2. Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự
a. Thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và phát triển đội ngũ nhà giáo;
b. Xây dựng, ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc trường:
c. Ban hành quy chế dân chủ; ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tô chức bộ máy và nhân sự.
3. Quyền tự chủ về tài chính và tài sản
a. Thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản, tự chủ trong việc huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;
b. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản, quy chế quản lý tài chính, thực hiện công khai tài chính, tự kiểm tra tài chính theo quy định.
4. Trách nhiệm giải trình
Trường có trách nhiệm công khai, giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, "người học và xã hội (trừ những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước) về các nội dung sau đây:
a. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường về các nội dung:
- Mục tiêu, chương trình đào tạo; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp; hình thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo; kế hoạch tổ chức tuyển sinh; số lượng người học nhập học hằng năm theo từng ngành, nghề đào tạo; điều kiện bảo đảm chất lượng dạy và học.
- Mức học phí và miễn, giảm học phí, học bổng, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học.
- Hệ thống văn bằng, chứng chỉ của trường: danh sách người học được cấp văn bằng, chứng chỉ hằng năm; tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm.
- Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.
- Cơ cấu tổ chức, người đại diện theo pháp luật, các quy chế, quy định nội bộ của trường.
b. Cam kết với cơ quan quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động để đạt được các cam kết; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất, thiết bị của trường để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật;
c. Có cơ chế để người học, nhà giáo và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường:
d. Công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, ngành, nghề tuyển sinh, trình độ đào tạo; công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với từng ngành, nghề đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (nếu có); công khai văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học trên Trang Thông tin tra cứu văn bằng www.vanbang.gdnn.gov.vn. Thực hiện chế độ báo cáo, công khai tài chính theo quy định của pháp luật;
e. Báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 
Chương IV
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG
 
Điều 8. Cơ cấu tổ chức, bao gồm:
1. Hội đồng quản trị.
2. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
3. Các Hội đồng tư vấn.
4. Các Phòng chuyên môn , nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.
- Phòng Đào tạo.
- Phòng Kế toán.
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
- Phòng Công tác học sinh - sinh viên.
5. Các Khoa, Bộ môn:
- Khoa Công nghệ thông tin.
- Khoa Cơ khí động lực.
- Khoa Cơ khí.
- Khoa Điện - Điện tử.
- Khoa kỹ thuật tổng hợp.
6. Các Trung tâm:
- Trung tâm Đào tạo lái xe.
- Trung tâm dịch vụ sản xuất.
7. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 Điều 9. Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị được thành lập ở trường trung cấp tư thục có từ 02 (hai) thành viên (thành viên là cá nhân hoặc tổ chức) góp vốn trở lên. Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu của nhà trường.
2. Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Giáo dục nghệ nghiệp và các quy định sau đây:
a) Dự kiến chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ hợp đại hội cổ đông; triệu tập đại hội cổ đông họp thường kỳ hoặc đột xuất theo quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường:
b) Thông qua quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động của nhà trường;
c) Xây dựng và trình đại hội cổ đông thông qua chiến lược đầu tư, kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và quy chế tài chính nội bộ của nhà trường;
d) Thông qua chiến lược và kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế do hiệu trưởng đề xuất;
đ) Quyết nghị về việc xây dựng, sửa đổi, bố sung quy chế tổ chức, hoạt động của trường: thông qua quy chế tổ chức, hoạt động của trường sau khi đã được đại hội cổ đông thông qua những quy định liên quan đến tài chính;
e) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận, thôi công nhận hiệu trưởng;
g) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng;
h) Xây dựng báo cáo hoạt động và quyết toán tài chính hãng năm của nhà trường và trình lên đại hội cổ đông thông qua;
i) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình về các hoạt động, việc thực hiện các cam kết của nhà trường với cơ quan quản lý nhà nước, các bên liên quan theo yêu cầu.
3. Hoạt động của hội đồng quản trị
a) Hội đồng quản trị họp định kỳ 03 (ba) tháng một lần. Việc tổ chức họp đột xuất do chủ tịch hội đồng quản trị quyết định, nhưng phải được ít nhất 30% tổng số thành viên hội đồng quản trị đồng ý:
b) Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số;
e) Cuộc họp hội đồng quản trị là hợp lệ khi có ít nhất 70% tổng số thành viên hội đồng quản trị tham dự;
d) Thông báo mời hợp hội đồng quản trị phải kèm theo chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp và phải được gửi đến các thành viên hội đồng quản trị bằng thư bảo đảm hoặc thư chuyển phát nhanh, có chữ ký xác nhận của người nhận ít nhất 05 ngày trước ngày họp;
đ) Quyết nghị của hội đồng quản trị được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp theo nguyên tắc mỗi thành viên hội đồng quản trị là một phiếu biểu quyết, quyết nghị là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên hội đồng quản trị đồng ý. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch hội đồng quản trị. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết nghị của hội đồng quản trị được thông qua, quyết nghị phải được gửi đến các thành viên hội đồng quần trị;
e) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết nghị của hội đồng quản trị được thông qua, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị có quyền kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét hủy bỏ quyết nghị của hội đồng quản trị khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Cuộc họp của hội đồng quản trị được tiến hành không bảo đảm quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này.
- Nội dung quyết nghị của hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy chế tổ chức, hoạt động của trường.
g) Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Chủ tịch hội đồng quản trị được quyền sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của trường để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội đồng quản trị và ký các văn bản, nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị;
h) Ủy quyền điều hành hội đồng quản trị
Trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt trong khoảng thời gian quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường thì phải ủy quyền cho một trong số các thành viên của hội đồng quản trị đảm nhận trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quân trị trong thời gian đi vắng. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, thông báo tới các thành viên hội đồng quản trị, công khai trong toàn trường và được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính đề theo dõi. Thời gian ủy quyền không quá 06 (sáu) tháng.
4. Hội đồng quản trị có số lượng thành viên là số lẻ, gồm chủ tịch, thư ký và các thành viên. Thành phần tham gia hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật Giáo đục nghề nghiệp.
5, Số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị; quy trình, thủ tục lựa chọn các thành viên, bầu chủ tịch, thư ký hội đồng quản trị phải được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường.
6. Chủ tịch hội đồng quản trị là thành viên góp vốn, do hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên của hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên của hội đồng quản trị đồng ý. Chủ tịch hội đồng quản trị có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của nhà trường. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho hiệu trưởng trường là đại diện chủ tài khoản, thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ như chủ tài khoản trong phạm vi được ủy quyền;
b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị: chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp của hội đồng quản trị; triệu tập và chủ trì các cuộc họp hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua và là người chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị của hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của hội đồng quản trị; chủ trì cuộc họp đại hội đồng cổ đông:
e) Điều hành hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Trình Chú tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận hiệu trưởng, thôi công nhận hiệu trưởng:
đ) Quyết định bố nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng;
e) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường.
7. Thư ký hội đồng quản trị do chủ tịch hội đồng quản trị giới thiệu trong số các thành viên của hội đồng quản trị và được hội đồng quản trị thông qua với trên 50% tổng số thành viên của hội đồng quản trị đồng ý. Thư ký hội đồng quản trị trực tiếp giúp chủ tịch hội đồng quản trị thực biện một số nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Tổng hợp, báo cáo chủ tịch hội đồng quản trị các hoạt động của hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình cuộc họp, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của hội đồng quản trị; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của hội đồng quản trị;
b) Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước, đại hội đồng cổ đông và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của hội đồng quản trị;
e) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị và các nhiệm vụ khác do chủ tịch hội đồng quản trị giao.
8, Thành viên của hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do hội đồng quản trị phân công và các nhiệm vụ khác theo quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường.
Điều 10. Thủ tục công nhận hội đồng quản trị; thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quán trị hoặc chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ hoạt động
1. Thủ tục công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên
a) Xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị
Người đại diện hợp pháp của thành viên đứng tên thành lập trường triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm: Thành viên ban sáng lập, thành viên góp vốn để xác định số lượng, cơ cầu thành viên hội đồng quản trị.
b) Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia hội đồng quản trị;
c) Tổ chức đẳng, đoàn thể, đội ngũ nhà giáo trong trường tổ chức cuộc họp của tổ chức mình đề bầu ra đại điện tham gia hội đồng quản trị;
d) Bầu chủ tịch hội đồng quản trị, thư ký hội đồng quản trị: Việc bầu chủ tịch, thư ký hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín; Người đại diện hợp pháp của thành viên đứng tên thành lập trường gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính;
e) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị công nhận hội đồng quân trị trường trung cấp tự thục, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận hội đồng quản trị của nhà trường. Quyết định công nhận hội đồng quản trị phải ghi rõ chức danh của các thành viên trong hội đồng quản trị. Trường hợp không công nhận phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Thủ tục công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ kế tiếp; thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị hoặc chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ hoạt động
a) Trước khi hết nhiệm kỳ 03 (ba) tháng, chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm thực hiện các nội dung sau: Tổ chức họp để xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị; đề nghị tổ chức đẳng, đoàn thể, đội ngũ nhà giáo trong trường tổ chức cuộc họp của tổ chức mình để bầu ra đại diện tham gia hội đồng quản trị; thực hiện các quy định tại điểm b và d khoản 1 Điều này để đề nghị công nhận hội đồng quân trị nhiệm kỹ kế tiếp.
Trường hợp trong nhiệm kỳ hoạt động có Sự thay đổi về chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quân trị hoặc có sự thay đổi về thành viên góp vốn từ nhiều thành viên xuống còn 01 thành viên thì hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức họp, quyết nghị việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị; thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị đương nhiệm.
b) Hội đồng quản trị đương nhiệm lập hồ sơ đề nghị công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều này, hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều này; thành viên duy nhất sở hữu trường lập hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 5 Điều này. Hồ sơ được gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính để xem xét, quyết định;
e) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ, Giám đốcc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận hội đồng quản trị theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này; quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị; quyết định chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị. Trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3, Hồ sơ đề nghị công nhận hội đồng quản trị là 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản của người đại diện hợp pháp của thành viên đứng tên thành lập trường đối với đề nghị công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên, của hội đồng quản trị đôi với đề nghị công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ kê tiệp, trong đó nêu rõ quy trình xác định các thành viện hội đồng quần trị theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng quản trị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính hoặc văn bản cử đại diện tham gia hội đồng quản trị của cơ sở sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ có liên quan;
e) Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng quản trị của các tổ chức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
d) Biên bản họp bầu hội đồng quản trị theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Hồ sơ đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng quản trị là 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thay thể chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị là 01 bộ, bao gồm: Văn bản của thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị chấm dứt hoạt động của hội đồng quản trị theo Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.
Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng là người đứng đâu trường, đại diện cho nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường: là người điều hành tô chức bộ máy của trường.
2. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng do UBND tỉnh Đồng Nai quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị công ty Đinh Thuận.
3. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm, được bồ nhiệm và bồ nhiệm lại theo nhiệm kỳ.
4 Hiệu trưởng trường là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác tài chính và tài sản của nhà trường.
5. Hiệu trưởng trường Trung cấp Đinh Tiên Hoàng phải có đủ các tiêu chuân sau đây:
a. Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghê nghiệp;
b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
c. Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;
d. Có đủ sức khỏe.
Điều 12. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng
a. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế của Nhà trường trình Hội đồng trường phê duyệt;
b. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường theo quy định của pháp luật;
c. Xây dựng quy định về số lượng, cơ cầu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trình Hội đồng trường và cấp có thẳm quyền thông qua;
d. Hằng năm tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động theo quy định;
e. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường; trao đổi với Chủ tịch Hội đồng trường và thống nhất cách giải quyết theo quy định của pháp luật nếu phát hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động chung của Nhà trường. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì Hiệu trưởng báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và  Xã hội;
f. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học tại trường:
g. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường đào tạo an toàn, thân thiện; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường;
h. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường: thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học trong Nhà trường theo quy định;
i. Thục hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
j. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Quyền hạn của Hiệu trưởng
a. Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 14/2021/TT- BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp;
b. Quyết định thành lập các phòng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ; các khoa, bộ môn và các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cầu tổ chức của trường đã được phê duyệt theo quy định tại Điều 8 Quy chế này;
c. Quyết định bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm trưởng, phó phòng, khoa, tổ chức trực thuộc trường đối với trường trung cấp công lập;
d. Tuyển dụng, quản lý và sử dụng có hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của trường theo quy định của pháp luật; quyết định giao kết hợp đồng lao động đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;
e. Giao kết hợp đồng đào tạo nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người học theo quy định của pháp luật;
j. Ký hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sỞ sản xuât, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bộ túc, bôi dưỡng nghê; nghiên cứu ứng dụng các đê tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;
g. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi thâm quyền được phân cấp quản lý;
h. Quyết định thành lập, giải thể các hội đồng tư vấn của trường:
i. Cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo cho người học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; : Cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phô thông cho người học có băng tôt nghiệp trung học cơ sở, theo học trình độ trung câp sau khi đã học và thi đạt yêu câu đủ khôi lượng kiên thức văn hóa trung học phô thông theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dân thi hành;
k. Xem xét các ý kiến của hội đồng tư vấn trước khi quyết định. Trường hợp không đông ý với nội dung của hội đồng tư vân, hiệu trưởng được quyết định, chịu trách nhiệm cá nhân vê quyết định và báo cáo hội đông trường trong kỳ họp hội đông trường gân nhất;
1. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
m. Hưởng các chế độ theo quy định.
Điều 14. Thủ tục, thẩm quyền công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
1. Đề xuất nhân sự giữ chức hiệu trưởng
Hội đồng quản trị boặc thành viên duy nhất sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.
2. Hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục là 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị công nhận biệu trưởng theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo  Thông tư này;
b) Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
e) Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận giữ chức hiệu trưởng.
3. Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ-sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều 15. Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức, thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp
1. Đối với hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
a) Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường:
b) Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.
Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.
e) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2. Hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục là 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 16. Phó hiệu trưởng của trường
1. Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường.
2. Phó Hiệu trưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:
a. Có phẩm chất, đạo đức tốt;
b. Có ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp và có năng lực quản lý;
c. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
d. Có đủ sức khỏe;
e. Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Riêng Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo thì tiêu chuẩn bồ nhiệm, công nhận như tiêu chuẩn đối với Hiệu trưởng.
Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó hiệu trưởng
1: "Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do hiệu trưởng giao;
2. Khi giải quyết công việc được hiệu trưởng giao hoặc ủy quyền, phó hiệu trưởng được thay mặt hiệu trưởng giải. quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, trước pháp luật về kết quả công việc được giao hoặc ủy quyền; có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.
3. Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng là 05 năm. Hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
 Điều 18. Các hội đồng tư vấn
1. Hội đồng tư vấn trong Trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập để tư vấn cho Hiệu trưởng về một sô công việc cần thiết, liên quan đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường. Hội đồng tư vấn làm theo vụ việc và không hưởng lương.
2. Hội đồng tư vấn có thể bao gồm các thành viên trong Nhà trường, thành viên ngoài Nhà trường đang hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến các hoạt động cần tư vân của Nhà trường.
3. Các phòng chức năng theo lĩnh vực được phân công có liên quan dự thảo trình Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng tư vấn.
Điều 19. Các phòng chức năng
1. Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tông hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao như: Đào tạo, hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ, tổng hợp, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý học sinh, quản lý tài chính, quản lý thiết bị và xây dựng cơ bản, pháp chế - thanh tra, kiểm định và bảo đảm chất lượng.
Hiệu trưởng quyết định thành lập các phòng chức năng theo cơ cấu tổ chức của Nhà trường đã được Hội đồng trường thông qua.
2. Trưởng phòng, phó trưởng phòng chức năng:
a. Phòng chức năng có trưởng phòng, phó trưởng phòng. Trưởng phòng, phó trưởng phòng do hiệu trưởng bồ nhiệm, thôi giữ chức vụ, miền nhiệm theo Quy định bồ nhiệm, li nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức cán bộ quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường do Hiệu trưởng ban hành;  
b. Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo nhiệm vụ quy định và phân công của Hiệu trưởng;
c. Phó trưởng phòng giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sô lượng phó trưởng phòng tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao và quy mô đào tạo tại từng thời điểm của trường, được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của từng phòng chức năng, bảo đảm có không quá 02 phó trưởng phòng;
3. Trưởng phòng, phó trưởng phòng phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau đây:
a. Có phẩm chất, đạo đức tốt;
b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ củaphòng; có năng lực quản lý. Riêng Trưởng phòng Đào tạo phải có ít nhất 02 năm làm công tác quản lý, giảng dạy;
c. Có đủ sức khỏe;
4. Nhiệm kỳ của trưởng phòng, phó trưởng phòng là 05 năm và có thể được Bổ nhiệm lại.
Điều 20. Hội đồng tư vấn
1. Hội đồng tư vấn trong trường trung cấp do hiệu trưởng quyết định thành lập để tư vấn cho hiệu trưởng về một số công việc cần thiết, liên quan đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Hội đồng tư vấn làm theo vụ việc và không hưởng lương.
2. Thành viên hội đồng tư vấn có thể bao gồm các thành viên trong nhà trường, thành viên ngoài nhà trường đang hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến các hoạt động cần tư vấn của hiệu trưởng.
3. Việc thành l
Scroll To Top